कोअर समिती  :
अ. क्रमांक: 1
सद्स्याचे नाव: श्री. राजू भागीरथ राठी
सदस्याचा पत्ता: 11 वृदांवन सोसायटी, बुधवार पेठ, सोलापूर
सदस्याचा मोबाइल क्रमांक: 9823094578

अ. क्रमांक: 2
सद्स्याचे नाव: श्री. बसवराज निल्लप्पा दुलंगे
सदस्याचा पत्ता: ई. 10 सिध्देश्व्र मार्केट यार्ड, हैद्राबाद रोड, सोलापूर
सदस्याचा मोबाइल क्रमांक: 9370709025

अ. क्रमांक: 3
सद्स्याचे नाव: श्री. धवल रतिलाल शहा
सदस्याचा पत्ता: चंदन ट्रेडर्स 56/2/3 आराम फर्निचर सॉ मिल कंपौंड, भवानी पेठ, हनुमान नगर, सोलापूर
सदस्याचा मोबाइल क्रमांक: 9881629292

अ. क्रमांक: 4
सद्स्याचे नाव: श्री. निलेश महेंद्रभाई पटेल
सदस्याचा पत्ता: 682 दक्षिण कसबा, चौपाड, सोलापूर
सदस्याचा मोबाइल क्रमांक: 9860648999

अ. क्रमांक: 5
सद्स्याचे नाव: श्री. सिध्देश्वर नागप्पा बमणी
सदस्याचा पत्ता: 518 प मंगळवार पेठ सोलापूर सर्वोदय हौसिंग सोसायटी, ब्लॉक नं 3 जुना होटगी नाका, आय.सी.आय.सी.आय बँकेच्या पाठीमागे सोलापूर.
सदस्याचा मोबाइल क्रमांक: 0217-2622832/2622921

अ. क्रमांक: 6
सद्स्याचे नाव: श्री. प्रभाकर चंद्रनाथ वनकुद्रे
सदस्याचा पत्ता: होटगी रोड, इंडस्ट्रीअल इस्टेट, सोलापूर
सदस्याचा मोबाइल क्रमांक: 8421755566/8421755577

अ. क्रमांक: 7
सद्स्याचे नाव: श्री. पेंटप्पा ईरप्पा गडडम
सदस्याचा पत्ता: ई- 1/2 अक्कलकोट एम. आय. डी. सी. आकाशवाणी समोर, सोलापूर
सदस्याचा मोबाइल क्रमांक: 9420492382

अ. क्रमांक: 8
सद्स्याचे नाव: श्री. माणिक धनराज गोयल
सदस्याचा पत्ता: 67 नवी पेठ, सोलापूर
सदस्याचा मोबाइल क्रमांक: 9420317000

अ. क्रमांक: 9
सद्स्याचे नाव: श्री. गिरीष सिद्रामप्पा देवरमनी
सदस्याचा पत्ता: मित्र नगर, बुधवार पेठ, सोलापूर
सदस्याचा मोबाइल क्रमांक: 9890671115

अ. क्रमांक: 10
सद्स्याचे नाव: श्री. व्यंकटेश कृष्णाजी शेटे
सदस्याचा पत्ता: C/o सचिन मुद्रणालय 96 साखर पेठ, सोलापूर
सदस्याचा मोबाइल क्रमांक: 9421066190

अ. क्रमांक: 11
सद्स्याचे नाव: श्री. सुकुमार भाईचंद चंकेश्वरा
सदस्याचा पत्ता: 11/ई शिवगंगा कॉम्प्लेक्स्, पश्चिम मंगळवार पेठ, सोलापूर 413002
सदस्याचा मोबाइल क्रमांक: 9422457325